تاریخ :  شنبه بیست و نهم مرداد ۱۳۹۰
نویسنده :  رحیم محمدی
تاریخ :  شنبه بیست و نهم مرداد ۱۳۹۰
نویسنده :  رحیم محمدی
 

1- شرکتی دو نوع ماشین حساب مدل y و z تولید و به فروش می رساند، قیمت فروش و قیمت تمام شده هر واحد از محصولات به شرح زیر است:

محصول

قیمت فروش

قیمت تمام شده

مدل y

500

400

مدل z

1000

800

شروع دوره تولید تا هنگام دریافت وجه فروش ماشین حساب 3 ماه طول می کشد. ضمن آنکه 100 ریال از هزینه های تولید هر ماشین حساب هزینه غیرنقدی است. منابع مالی شرکت کلا 000ر200 واحد پولی است و در صورت نیاز به منابع مالی می توان از یک وام کوتاه مدت با نرخ سود تضمین شده سالانه 24% استفاده نمود. سقف وام دریافتی 000ر 300 واحد پولی است. تابع هدف برای حداکثر نمودن حاشیه فروش محصولات فوق کدامیک از گزینه های زیر است؟

1) MAX Z= 100y1 + 200z1 + 82y2 + 158z2

2) MAX Z= 100y + 200z

3) MAX Z= 100y1 + 200z1 + 76y2 + 152z2

4) MAX Z= 76y + 152z                          

 

2- کدامیک از عبارات زیر بهترین توصیف را از محصول فرعی بدست می دهد؟

1) در مقایسه با تولید محصول یا محصولات اصلی به مقدار نسبتا کم تولید میشود.

2) همراه با محصضول یا محصولات اصلی به شکل غیرقابل اجتناب تولید می شود امانقش آن در ایجاد درامد و سوداوری در مقایسه با محصول یا محصولات اصلی نسبتا کم است.

3) به شکلی اجتناب ناپذیر همراه با محصول یا محصولات اصلی تولید می شود و دور ریختن آن نیازمند صرف هزینه های اضافی است.

4) همراه با محصضول یا محصولات اصلی به شکل ناخواسته تولید می شود و پردازش بیشتر آن بعد از نقطه تفکیک توجیه اقتصادی ندارد.

 

3- در رویکرد هزینه یابی غیرمستقیم (یا متغیر) مجودی ها بر مبنای کدام یک از گزینه های زیر هزینه یابی می شود؟

1) تمام هزینه های متغیر

2) فقط بهای اولیه یعنی هزینه مواد مستقیم و هزینه دستمزد مستقیم

3) فقط هزینه های متغیر ساخت

4) تمام هزینه های متغیر به اضافه سربار ثابت ساخت

 

4- در سیستم هزینه یابی مرحله ای اگر ضایعات غیرعادی واقع شود حساب کنترل کالای در جریان ساخت مرتبط با دایره ای که این گونه ضایعات در آن دایره رخ می دهد معمولا:

1) به ارزش فروش واحدهایی که به طور غیرعادی ضایع می شوند بدهکار می گردد.

2) به بهای تمام شده واحدهایی که به شکل غیرعادی ضایع می شوند بدهکار می گردد.

3) به ارزش فروش واحدهایی که به طور غیرعادی ضایع می شوند بستانکار می گردد.

4) به بهای تمام شده ساخت واحدهایی که به شکل غیرعادی ضایع می شوند بستانکار می گردد.

 

5- در دایره ماشین کاری یک شرکت تولیدی انتظار می رود میزان ضایعات عادی 2% آحاد ورودی به این دایره باشد. کلیه واحدهای ضایع شده به قیمت هر واحد 300ر5 ریال به فروش میرود. طی یک دوره معین تعداد 5000 واحد محصول به بهای تمام شده هر واحد 000ر20 ریال از دایره قبل وارد فرایند تولید در دایره ماشین کاری شده است. واحدهای سالم تکمیل شده در این دایره طی دوره مورد نظر در مجموع بالغ بر 4750 واحد بوده است. در این دایره تولیدی ضایعات کلا در ابتدای عملیات ساخت و قبل از افزودن هزینه های این دایره به محصولات شناسایی می شوند و هزینه ای به ضایعات عادی تخصیص نمی یابد. اما ارزش فروش آن به عنوان بخشی از هزینه های ساخت بقیه محصولات قلمداد می گردد. زیان حاصل از ضایعات غیرعادی که باید به حساب سود و زیان انتقال یابد کدامیک از مبالغ زیر است؟

1) 000ر025ر2 ريال

2) 000ر045ر3 ريال

3) 000ر750ر3 ريال

4) 000ر250ر2 ریال

 

6- در یک سیستم هزینه یابی سفارش کار از نرخ از پیش تعیین شده سربار بر مبنای ظرفیت بودجه شده و هزینه های ثابت پیش بینی شده استفاده می شود. در پایان سال کسر جذب سربار در نتیجه وقوع کدام یک از حالات زیر ایجاد می شود؟

1) ظرفیت واقعی بیشتر از بودجه – هزینه های ثابت واقعی بیشتر از پیش بینی

2) ظرفیت واقعی کمتر از بودجه – هزینه های ثابت واقعی بیشتر از پیش بینی

3) ظرفیت واقعی کمتر از بودجه – هزینه های ثابت واقعی کمتر از پیش بینی

4) ظرفیت واقعی بیشتر از بودجه – هزینه های ثابت واقعی کمتر از پیش بینی

 

7- یک شرکت تولیدی در حال بررسی دو روش بسته بندب خودکار و نیمه خودکار است. هر دو روش باعث تولید محصول یکسانی می شود که از قرار هر بسته 600 ریال به فروش می رسد. اقلام بهای تمام شده هریک از روشهای فوق به شرح زیر است:

شرح اقلام

روش خودکار

روش نیمه خودکار

اقلام متغیر بهای تمام شده

200

400

اقلام ثابت بهای تمام شده

000ر00ر4 

000 ر000ر2 

 

 

۷-با بکارگیری دو مفهوم نقطه سربسر و نقطه بی تفاوتی بهای تمام شده کدامیک از دو روش فوق مقرون به صرفه تر است؟

1) در محدوده کمتر از 000ر20 واحد روش نیمه خودکار و در محدوده فراتر از 000ر20 واحد روش خودکار

2) در محدوده کمتر از 000ر20 واحد روش خودکار و در محدوده فراتر از 000ر20 واحد روش نیمه خودکار

3) در محدوده کمتر از 000ر10 واحد روش نیمه خودکار و در محدوده فراتر از 000ر10 واحد روش خودکار

4) در محدوده کمتر از 000ر10 واحد روش خودکار و در محدوده فراتر از 000ر10 واحد روش نیمه خودکار

 

8- در نمودار زیر خط OB نشان دهنده هزینه استاندارد دستمزد مستقیم در هر یک از سطوح فعالیت است که بر حسب ساعت کار مستقیم بیان شده است. نقطه M بیانگر محصول واقعی با هزینه استاندارد و نقطه P بیانگر ساعات و هزینه واقعی برای تولید محصول واقعی M است. کدامیک از انحرافات زیر مساعد یا نامساعد است؟

 

1) انحراف نرخ نامساعد – انحراف کارایی نامساعد

2) انحراف نرخ مساعد – انحراف کارایی مساعد

3) انحراف نرخ نامساعد – انحراف کارایی مساعد

4) انحراف نرخ مساعد – انحراف کارایی نامساعد

 

9- در یک شرکت صنعتی، نسبت هزینه های متغیر به فروش 60%  و ثابت به فروش 10% است. اگر بهای فروش 10% افزایش یابد اما هزینه های متغیر هر واحد محصول و جمع هزینه های ثابت دوره بدون تغییر باقی بماند. اثر این تغییر در بهای فروش بر حاشیه فروش چقدر است؟

1) 20% کاهش می یابد

2) 25% افزایش می یابد.

3) 5% افزایش می یابد.

4) 10% افزایش می یابد.

 

10- ظرفیت بودجه شده برای تولید 125 واحد محصول A، 900 ساعت مستقیم و هزینه سربار بودجه شده 7200 ریال است که 2700 ریال آن سربار متغیر است. ظرفیت استفاده شده 840 ساعت، محصول تولید شده 120 واحد است. هزینه سربار تحقق یافته 6888 ریال گزارش شده که 2688 ریال آن سربار متغیر است. پاسخ درست انحراف سربار متغیر هزینه شده و انحراف سربار متغیر کارایی را انتخاب کنید.

1) 168 ريال مساعد و 72 ريال نامساعد

2) 74 ريال مساعد و 165 ریال نامساعد

3) 168 ریال نامساعد و 72 ریال مساعد

4) 165 ریال مساعد و 74 ریال نامساعد

 

11- قیمت فروش واحد کالا 50 ریال، حجم فروش در ماه اول 074ر53 واحد، زیان خالص عملیاتی (112ر3)  ريال است. حجم فروش در ماه دوم 074ر54 واحد، سود خالص عملیاتی 888ر8 ریال است. پاسخ درست برای هزینه متغیر عملیاتی یک واحد کالای فروش رفته و نسبت حاشیه خالص فروش را انتخاب کنید.

1) 38 ريال و 24%

2) 35ريال و 25%

3) 40 ريال و 22%

4) 45 ريال و 20%

 

12) مزد ناخالص کارگر مستقیم شب کاری 625ر644 ريال است. 80% آن مشمول بیمه و 40% آن مشمول مالیات با نرخ 14% است. پاسخ درست مربوط به فرد عادی ساعتی، جمع کسور قانونی و خالص مزد قابل پرداخت به این کارگر را انتخاب کنید.

1) 2600 ، 068ر75 ، 342ر595 ريال

2) 2500 ، 298ر71 ، 327ر573 ریال

3) 2600 ، 608ر75 ، 802ر594 ریال

4) 2500 ، 198ر72 ، 427ر572 ریال

 

13- در نخستین دوره تولید محصول جدید به مقدار 400 واحد، 1000 ساعت کار مستقیم پیش بینی شده است. برای تولید این محصول در دومین دوره، ساعات کار مستقیم 1400 ساعت می شود. در دوره سوم تولید، کارگران مستقیم به ثبات یادگیری می رسند. پاسخ درست را برای ساعات مستقیم تولید یک واحد محصول در دوره سوم، ضریب یادگیری و مقدار محصول انتخاب کنید.

1) 1.52 ، 75% ، 1400 واحد

2) 1.225 ، 70% و 1600 واحد

3) 1.25 ، 65% و 1500 واحد

4) 1.252 ، 65% و 1700 واحد

 

14- هزینه یابی مرحله ای در دومین دایره تولیدی به روش FIFO:

موجودی BWIP، 500 واحد (60% تکمیل است). ضایعات کلا 40 واحد که 10 واحد از آن از BWIP است. ضایعات در موقعیت 80% تکمیل و شناسایی شده است. هزینه کار در جریان در ابتدای دوره 17000 ریال است. نرخ جذب سربار شامل هزینه ضایعات عادی است. قیمت تمام شده یک واحد معادل به ترتیب مواد، تبدیل و انتقالی به داخل 10، 20 و 5 ریال است. پاسخ درست را برای قیمت تمام شده یک واحد سالم از آحاد تکمیل شده از BWIP را انتخاب کنید.

1) 48 ريال

2) 69 ريال

3) 64 ريال

4) 46 ريال

 

15- سرمایه نقدی برای خرید، نصب و راه اندازی خط تولید محصول جدید، 850 میلیون ریال با عمر مفید 5 سال است. پیش بینی شده است که این ماشین آلات را در پایان عمر مفید نقدا 45 میلیون ریال خواهند خرید. روش محاسبه هزینه استهلاک این ماشین آلات روش استهلاک سریع تعدیل شده (MACRS) است. نرخ مالیات بر درامد 25% در نظر گرفته شود. پاسخ درست سود/زیان فروش ماشین آلات مستعمل را در پایان عمر مفید انتخاب کنید.

1) زیان مالیاتی 625/0 میلیون ریال

2) سود مالیاتی 625/0 میلیون ریال

3) زیان مالیاتی 655/0 میلیون ریال

4) سود مالیاتی 655/0 میلیون ریال

 

16- اطلاعات بودجه ای: تولید 3000 واحد، قیمت تمام شده 000ر135 هزار ریال، نتایج اجرای بودجه: تولید 3060 واحد، قیمت تمام شده 208ر143 هزار ریال پاسخ درست افزایش یا کاهش اثربخشی و کارایی را انتخاب کنید.

1) 2% افزایش اثربخشی و 4% افزایش کارایی

2) 96/1% افزایش اثربخشی و 7/5 % افزایش کارایی

3) 2% افزایش اثربخشی و 4% کاهش کارایی

4) 96/1% افزایش اثربخشی و 7/5 % کاهش کارایی

 

17- پیش بینی های بودجه جامع: فروش مقداری 1500 واحد، حاشیه خالص فروش واحد کالا 6 ریال، هزینه ثابت کل (عملیاتی) 7500 ریال، هزینه متغیر عملیاتی واحد کالای فروش رفته 8 ریال. نتایج اجرای بودجه: فروش مقداری 1400 واحد، حاشیه خالص فروش کالا 2/6 ریال، هزینه ثابت کل (عملیاتی) 7550 ریال. پاسخ درست انحراف سود عملیاتی بودجه انعطافی و انحراف سود عملیاتی حجم فروش را انتخاب کنید. (مبلغ ها به میلیون ریال)

1) 250 ریال مساعد و 580 ریال نامساعد

2) 230 ریال مساعد و 600 ریال نامساعد

3) 600 ریال مساعد و 230 ریال نامساعد

4) 580 ریال مساعد و 250 ریال نامساعد

 

18- پیش بینی موجودی کالا در اول و آخر شهریور 2300 و 2550 واحد و پیش بینی تولید 68952 واحد است. ضایعات در فرایند تولید معادل 4/1% کل آحاد تولید شده سالم است. فروش مقداری باید پیش بینی شود. پاسخ درست را برای فروش مقداری، ضایعات و آحاد سالم تولید شده انتخاب کنید.

1) 570ر67 و 925 واحد

2) 750ر67 و 952 واحد

3) 770ر65 و 825 واحد

4) 057ر67 و 852 واحد

 

19- کل ارزش استاندارد مقادیر واقعی مواد ترکیب شده 360ر47 ریال، کل ارزش استاندارد محصول تولید شده 000ر47 ریال و کل ارزش استاندارد مقادیر استاندارد ترکیب مواد 250ر46 ریال است. اگر میانگین موزون نرخ استاندارد ترکیب مواد طبق فرمول استاندارد 5/18 ریال و میانگین موزون نرخ استاندارد بازده 20 ریال باشد، پاسخ درست کل مقادیر ترکیب واقعی، مقدار واقعی بازده و درصد واقعی بازده را انتخاب کنید؟

1) 2500 کیلوگرم، 2350 کیلوگرم و 94%

2) 2300 کیلوگرم، 2185 کیلوگرم و 95%

3) 2600 کیلوگرم، 2470 کیلوگرم و 94%

4) 2400 کیلوگرم، 2280 کیلوگرم و 95%

 

20- استاندارد زمانی کار برای ترکیب 10 لیتر مواد مختلف با بازده 90% ، 25/2 ساعت مستقیم با نرخ استاندارد ساعتی سربار 200 ريال است. کل مواد ترکیب شده واقعی 950 لیتر و مقدار واقعی محصول تولید شده 1700 قوطی نیم لیتری است. کار انجام شده واقعی 240 ساعت و سربار واقعی 750ر44 ریال است. پاسخ درست را برای بازده سربار ساخت انتخاب کنید؟

1) 225 ریال مساعد

2) 275 ریال نامساعد

3) 300 ریال مساعد

4) 250 ریال نامساعد


پاسخ سوالات :

 1. 2
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 4
 6. 2
 7. 3
 8. 3
 9. 2
 10. 3
 11. 1
 12. 4
 13. جواب ندارد.
 14. 4
 15. جواب ندارد.
 16. 3
 17. 2
 18. 2
 19. 1
 20. 4


:: موضوعات مرتبط: کنکور کارشناسی ارشد، حسابداری صنعتی
تاریخ :  شنبه بیست و نهم مرداد ۱۳۹۰
نویسنده :  رحیم محمدی

(۳۰سوال – ضریب ۲)

منابع اصلی:

1) حسابداری صنعتی 1و۲و۳ - تالیف:جمشید اسکندری- انتشارات:نشرحفيظ

۲) مجموعه پرسش های چهار گزینه ای حسابداری صنعتی-تالیف:جمشید اسکندری-انتشارات:كيومرث

 

منابع فرعی ( برای مطالعه بیشتر) :

1)مجموعه پرسشهاي چهار گزينه اي حسابداري صنعتي CPA – ترجمه و تأليف استاد عزیزم جناب آقاي علي مصدر – انتشارات كيومرث

2)حسابداری صنعتی -  تالیف : دکتر اعتمادی - انتشارات سنجش تکمیلی

**مجموعه سولات کنکور سراسری کارشناسی ارشد – تالیف دكتر ايرج نوروش - غلامرضا كرمي و اميد محموديان – انتشارات : نگاه دانش **

 :: موضوعات مرتبط: حسابداری صنعتی، منابع پیشنهادی کنکور کارشناسی ارشد
تاریخ :  چهارشنبه بیست و ششم مرداد ۱۳۹۰
نویسنده :  رحیم محمدی
حسابداری ضایعات
۲-۱- تعریف ضایعات
ضایعات به واحدهایی اطلاق می شود که شرایط استاندارد تولید را نداشته و از عملیات تولید کنار گذاشته و یا به ارزش قراضه به فروش می رسند ودر اثر عواملی مانند نابایی مواد خام نامرغوبی یا عدم مهارت کارگران ایجاد می شود.
۲-۲- طبقه بندی ضایعات
* ضایعات عادی
الف: ضایعات عادی غیر قابل فروش
ب: ضایعات عادی قابل فروش
* ضایعات غیر عادی
الف: ضایعات غیر عادی و غیر قابل فروش
ب: ضایعات غیر عادی و قابل فروش
۲-۲-۱ ضایعات عادی
ضایعاتی هستند که در وضعیت مطلوب تولید ایجاد شده و.......

 

متن کامل در ادامه مطلب:: موضوعات مرتبط: حسابداری صنعتی
تاریخ :  چهارشنبه بیست و ششم مرداد ۱۳۹۰
نویسنده :  رحیم محمدی
منظور از حسابداری صنعتی (بهای تمام شد) چیست؟

حسابداری صنعتی شاخه‌ای از علم و فن حسابداری است که وظیفه جمع آوری اطلاعات مربوط به عوامل هزینه و محاسبه بهای تمام شده محصولات و خدمات را بر عهده داشته با و تجزیه و تحلیل گزارش‌ها و بررسی‌ راههای تولید روشهای تقلیل بهای تمام شده تولیدات را بیان می‌کند.

اهمیت حسابداری بهای تمام شده برای چیست ؟

در واقع حسابداری صنعتی یا حسابداری بهای تمام شده یک ابزار بسیار مهم در اختیار مدیریت می‌باشند تا مدیران با استفاده از حسابداری صنعتی، بهای تمام شده تولیدات را محاسبه می‌کند و کنترل خود را بر روی هزینه‌های مواد، دستمزد و سایر هزینه‌های تولید اعمال می‌کند.

به ادامه مطلب رجوع نمایید
:: موضوعات مرتبط: حسابداری صنعتی
تاریخ :  چهارشنبه بیست و ششم مرداد ۱۳۹۰
نویسنده :  رحیم محمدی
حسابداری برمبنای بهای تمام شده تاریخی
استاندارد حسابداری شماره 8 : «موجودی مواد و كالا باید بر مبنای اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش تك تك اقلام یا گروه‌های اقلام مشابه اندازه گیری شود
 استاندارد حسابداری شماره 11: «یك قلم دارایی ثابت مشهود كه حائز شناخت به عنوان یك دارایی باشد، به هنگام شناخت اولیه باید به بهای تمام شده اندازه گیری شود».
  استاندارد حسابداری شماره 15: «سرمایه گذاری‌هایی كه تحت عنوان دارایی غیرجاری طبقه‌بندی می‌شود باید در ترازنامه به روشهای زیر منعكس شود:
الف – بهای تمام شده پس از كسر هرگونه ذخیره كاهش دائمی در ارزش.....:: موضوعات مرتبط: حسابداری صنعتی
برای هر چیز زکاتی است و زکات علم نشر دادن آن است
***********
و هو اسرع الحاسبین(انعام-62)
و او سریع ترین حسابرسان است

حسابداری همزاد تمدن بشری است و به اندازه آن قدمت دارد.

كد ماوس